Koniec imiennych zezwoleń do obsługi wózków widłowych

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które 10 sierpnia 2018 roku zastąpi obecnie obowiązujące przepisy regulujące zasady bhp przy obsłudze takich wózków.

Nowe przepisy ujednolicają oraz doprecyzowują regulacje w zakresie wydawania uprawnień do obsługi tego rodzaju urządzeń. Przepisy nowego rozporządzenia nie przewidują już wydawania przez pracodawców pisemnych imiennych zezwoleń do obsługi wózków jezdniowych.

Zezwolenia takie, poprzedzone szkoleniami organizowanymi przez pracodawców, zgodnie z nowym rozporządzeniem zastąpione zostają zaświadczeniami o ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia przeprowadzonego według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. Od 10 sierpnia 2018 r. znika więc podstawa prawna w zakresie organizowania przez pracodawców szkoleń dla kierowców wózków oraz wydawania imiennych zezwoleń.
Pracownicy mają czas na uzupełnienie kwalifikacji

Imienne zezwolenia, o których mowa, będą jeszcze ważne przez pewien okres. O tym, jak długo, decyduje data wystawienia takiego zezwolenia:

– zezwolenia wystawione do 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

– zezwolenia wystawione do 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.

– zezwolenia wystawione od 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.