Konserwacja UDT

Przeglądy konserwacyjne i konserwacja UTB

Wykonujemy przeglądy, naprawy i konserwację wózków, ładowarek, żurawi, podestów, dźwigników i innych Urządzeń Transportu Bliskiego podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego. Oferujemy państwu pełną opiekę konserwatorską nad tymi urządzeniami. Oferujemy:

 • pełen przegląd konserwatorski – przegląd dopuszczający do eksploatacji wykonuje inspektor UDT – nasi konserwatorzy pomagają zorganizować taki przegląd i przygotowują do niego urządzenie
 • pełna dokumentacja konserwatorska
 • naprawa wózków, podestów, ładowarek, żurawi, dźwigników usunięcie usterek
 • doradztwo w eksploatacji urządzenia
 • uzupełnienie dokumentacji
 • pieczątka konserwatora
 • przygotowanie do przeglądu i inne prace związane z konserwacją i przygotowaniem do prawidłowej eksploatacji urządzenia: wózka, podestu, ładowarki, żurawia, dźwignika.

Jeśli posiadasz wózek widłowy, ładowarkę teleskopową, podest, żuraw HDS, suwnice, dźwignik lub inne urządzenie podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego skontaktuj się z nami. Zapraszamy, wycenimy konserwację oraz przeglądy okresowe i odbiorcze dla Twoich urządzeń.

Zakres konserwacji podestów, wózków, ładowarek, żurawi HDS, suwnic, dźwigników

Nasi konserwatorzy:

 • wykonują przeglądy konserwacyjne żurawi przeładunkowych typu HDS, wózków podnośnikowych oraz podestów; sprawdzają
  1. stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,
  2. działanie elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
  3. działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
  4. prawidłowość obsługi UTB.
 • sprawdzają przez oględziny (nie rzadziej niż co 12 miesięcy, chyba że w instrukcji eksploatacyjnej ustalono inaczej) stan:
  1. konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
  2. toru jezdnego dźwignic szynowych,
  3. instalacji ochrony przeciwpożarowej,
 • na bieżąco usuwają usterki i inne nieprawidłowości w działaniu urządzenia,
 • odnotowują w dzienniku konserwacji wyniki przeglądów i wykonywanych czynności z podaniem daty,
 • bezzwłoczne powiadamiają eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, odnotowując ten fakt w dzienniku konserwacji.