PKK

Jak uzyskać profil PKK?

Potrzebujesz następujących dokumentów:

  • orzeczenie lekarskie (kat. A,B,C,D i T ) – wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (dla kat. C i D)
  • 1 zdjęcie 3,5 x 4,5cm aktualne, kolorowe, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (tylko w przypadku gdy uzyskujesz dodatkowe uprawnienia np. na motocykl lub pojazd ciężarowy)
  • dowód osobisty lub paszport
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (otrzymujemy na miejscu w urzędzie)

Z powyższymi dokumentami udajesz się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zameldowania, tam otrzymujesz PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Numer PKK nadany w urzędzie wraz z nr PESEL, kserem dowodu osobistego lub paszportu przesyłasz do naszego ośrodka e-mailem.