RODO

Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych:

1.Administratorem danych jest Centrum Szkoleniowe Turbo z siedzibą Budziska 156c, 07-130 Łochów, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP: 8121629942, REGON: 140581735, email: biuro@csturbo.pl

2.Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest: a)rekrutacja na kurs, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”; b)wykonanie umowy, dokumentowanie przebiegu kursu, realizacja reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO; c)wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; d)marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO; e)kontakt w sprawie koordynacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1lit. b i f RODO; f)udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; g)rekrutacja pracownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: blokowania korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe; marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej, archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

4.Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz Centrum Szkoleniowego Turbo usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi prawne, usługi IT, usługi podwykonawców; dostawcom systemów informatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim; bankom w zakresie realizacji płatności; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5.Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Podania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.

10.Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

12.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.